Grynderup Sø

Grynderup sø

Ved klik på billederne på denne side kan de ses og downloades i højopløsning.

Karl Åge har bidraget med følgende billeder fra indvielsen af Grynderup Sø.

Indvielse af Grynderup Sø – annonce fra Naturstyrelsen, sakset fra Skive Folkeblad
6. august 2012.

Se den interessante artikel om den overraskende store fuglebestand ved Grynderup Sø.
Kilde: Skive Folkeblad den 28. juli 2012. Læs artiklen her

Se også denne video om den første tur med trækfærgen (Allan Holdt)

Karl Åge har igen været på vingerne (den 7. april 2012) og skaffet os disse flotte luftbilleder af Grynderup sø, som meget fint viser hvor langt projektet er kommet – klik på billederne og se dem i stort format:

Tidligere indlæg

Naturstyrelsens pressemeddelelse af 29. juni 2011

Grynderup Sø vådområdeprojektet – status juni 2011

Naturstyrelsen når næsten målet med projektet.

Naturstyrelsen har nu overblik over, hvilke dele der er mulighed for at gennemføre af det 
vådområdeprojekt, der skal sikre, at Grynderup Sø igen bliver en sø – og heldigvis er det 
langt den største del af projektet, der kan gennemføres.

Projektet ønskes imidlertid gennemført ved frivillige aftaler med lodsejerne, og det har vist 
sig, at det ikke er alle de oprindelige ønsker i forbindelse med projektet, der kan realiseres.

Det har således ikke været muligt at genskabe det oprindelige afløb til Limfjorden med udløb 
i Fursund, ligesom det på nuværende tidspunkt heller ikke ser ud til, at der kan findes et eg-
net sted til etablering af en P-plads på østsiden af søen.

Afløbet fra søen vil i stedet ske via den eksisterende kanal fra pumpelagene med udløb i 
Sallingsund. Kanalens bund hæves, således at strømforløbet efter en årrække vil blive snoet.

Naturstyrelsen vil fortsat undersøge mulighederne for at etablere en P-plads på østsiden af søen.

”Det glæder mig, at det er muligt at genskabe Grynderup Sø med blot nogle enkelte justerin-
ger af projektet og vel at bemærke på basis af frivillige aftaler med lodsejerne”, udtaler che-
fen for Naturstyrelsen Midtjylland, skovrider Poul Ravnsbæk.

Fakta:
Grynderup Sø Vådområdeprojektet finansieres af ”Den særlige Vand- og Naturindsats”, også 
kaldet Miljømilliarden, som Regeringen besluttede i 2006.

Projekterne under ”Den særlige Vand- og Naturindsats” skal gennemføres gennem frivillige 
aftaler med lodsejerne.

Grynderup Sø genskabes for at begrænse tilledningen af næringsstoffer til Limfjorden. Samtidigt skal publikum have adgang til området, bl.a. ved etablering af stier, fugletårne o.a. friluftsfaciliteter. Projektet omfatter i alt ca. 420 ha, hvoraf ca. 140 ha forventes at blive sø.

Indtil nu er gennemført 2 jordfordelinger, hvor ca. 70 ejendomme med over 600ha landbrugs-
jord har deltaget.

Der er sikret fortsat afløb for spilde- og overfladevand fra ejendomme, som findes omkring 
den kommende sø.
Ca. 60 ejendommes forhold er nærmere undersøgt, og der er udarbejdet delprojekter for ca. 25 lodsejere.

Der er skabt mulighed for at etablere 3 P-pladser, 2 fugletårne, én toiletbygning, én træk-

færge over søen på det smalleste sted, én trampesti omkring hele søen, hvoraf en del bliver som handikapsti foruden et antal bord, bænke og grillpladser. Der er skabt mulighed for at genskabe søen med en vandstand omkring 1m over Limfjordens daglige vande og med sikring mod saltvandspåvirkning.

Der er skabt mulighed for at søen får afløb til Sallingsund gennem den eksisterende afvan-dingskanal. Bunden i kanalen hæves på strækningen fra den fremtidige Grynderup Sø til udløbet i Limfjorden. Det forventes, at vandstrømmen efter en årrække vil skabe et snoet forløb.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Jes Philipsen Schmidt, tlf. 22 88 28 69 eller jepsc@nst.dk
Skovrider Poul Ravnsbæk, tlf. 20 30 43 40 eller pra@nst.dk

Billeder fra “søen”

Niels Vils har taget nogle gråvejrsbilleder den 13. november 2011, som viser at der endnu er et stykke tid til vi ser søens endelige niveau.