Følgende mail/brev samt spørgeskema er den 19. oktober 2017 sendt til alle grundejere:

Grundejerforeningen oktober 2017!

Til alle medlemmer!

Undersøgelse af problemer med overfladevand!

På årets generalforsamling blev der i beretningen (IV-afsnit) orienteret om, at der nedsættes et drænudvalg, som har til opgave, at afdække drænforholdene i hele Fursundparken. Der er efterfølgende udarbejdet kommissorie for udvalgets arbejde. Ligger på hjemmesiden.

Udvalget består af Knud Erik Balling, Livøvej 2, Johnny Bækmand, Livøvej 26, Peter Horsager, Livøvej 49, Per Thagaard, Venøvej 17 og Knud Ramskov Lund Hansen, Venøvej 31.

Udvalget har på sit første møde besluttet, at spørge alle medlemmer, for at få belyst hvilke problemer de enkelte grundejere har med overfladevand, samt få belyst hvilke tiltag der er gjort for afhjælpning. Endvidere ønsker vi også på den måde, at få opsamlet alle erfaringer og gode ideer, som findes indenfor grundejerkredsen.

Vær opmærksom på, at undersøgelsen alene vedrører overfladevand. Problemer med spildevandsudledning påhviler den enkelte grundejer og indgår ikke i udvalgets opgave.

Vi beder dig derfor besvare vedhæftede skema og returnere det direkte til klh@beskedboks.dk.

Medlemmer som har modtaget skemaet som postforsendelse bedes returnere skemaet til Knud Ramskov Lund Hansen, Højgade 17, 7800 Skive!

Svarfrist 31. oktober 2017.

Spørgeskemaet kan downloades herunder i doc-format