Projekt Strandeng 2015-2019

Gennem mange år har der været talt om, at strandengen i Fursundparken var ved at ”springe i skov”, og at vi skulle gøre noget for at bevare den, som den oprindeligt så ud. Derfor blev der i 2015 nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle komme med forslag til en plejeplan for området.

Arbejdsgruppen kontaktede derfor Skive Kommune og kom i kontakt med en biolog, der var begejstret for vores smukke natur, og som gjorde os opmærksom på, at der var mulighed for støtte til vedligeholdelsen af strandengen gennem Den Danske Naturfond. 

Vi undersøgte derfor, om vores ønsker for strandengen kunne støttes af fonden – og det kunne de!

En plan i to dele

Vores første udgangspunkt var en plan for at få ryddet de træer og buske, der spreder sig så meget, at den oprindelige strandeng forsvinder – altså en plan for rydning af uønsket vækst i området. 

Vi kontaktede derfor et par firmaer med speciale i naturrydning og genopretning, bl.a. Hededanmark. Det resulterede i tilbud på rydning af det store område nedenfor skrænten ud mod fjorden. I den forbindelse var vi i kontakt med Skive Kommune for at sikre os, at vi kunne få tilladelse af dem til planerne. Umiddelbart kunne vore planer godkendes.

Vores andet udgangspunkt var vedligeholdelsen efter rydningen, da vi var klar over, at hvis vi ikke havde en sådan plan, ville det hele jo bare vokse op igen. Og så var vi jo lige vidt. 

Derfor lagde vi planer om indhegning og afgræsning med kvæg i den vestlige ende af området, dvs. fra stien, der går ned til badebroen og vestpå til Hjorbuskvej. Dog således at stien til stranden ikke bliver en del af indhegningen. Vi ville forsøge at finde en kvægavler, der var interesseret i at få græsning til sine kreaturer. Det vil således være hans ansvar at føre tilsyn med dyrene og være foreningen uvedkommende.

Dette område indeholder altså meget spændende natur, der ikke kunne ses, da træer og buske fuldstændigt havde overtaget det hele – her var lyngbakker, overdrev, små søer og sumpområder/eng.

Den østlige ende af strandengen vil efter planen blive ryddet for uønsket vækst, og vedligeholdelsen heraf vil vi selv skulle stå for efterfølgende. Der vil således ikke komme til at gå kreaturer på hverken stierne og i hele den del af strandengen.

Økonomi

Den Danske Naturfond valgte at støtte vore planer med rydning og indhegning af en del af området med 290.000 kr. Det er vi meget stolte af og glade for, men har betinget os, at generalforsamlingen skulle godkende planerne først.

For grundejerforeningen betyder det, at vi selv skal klare vedligeholdelsen af den østlige ende af strandengen, hvilket vil betyde en skønnet udgift på ca. 10.000 kr, om året fremover. Det beløb kan godt indeholdes i vores nuværende budget og vil ikke betyde kontingentstigning.

Projektkort

Klik på billedet for at forstørre

Yderligere information såsom ansøgning til Naturfonden og betingelser for bevillingen kan ses her

Side med spørgsmål og svar – klik her