Orienteringer fra strandengsudvalget

Status på projektet medio januar 2018

Nu venter vi blot på at jordbunden bliver tør nok eller at der kommer frost,
så HedeDanmarks rydningsmaskiner kan køre på strandengen. HedeDanmark vil dog snarest gå i gang med motorsave og andet håndværktøj de steder maskinerne ikke skal rydde.
Der er desuden indgået en foreløbigt mundtlig aftale med en landmand om udsætning af køer inden for indhegningen.
Som nævnt i seneste bestyrelsesmødereferat vil indhegningen ved Hjorbuskvej blive ført videre østpå til stien mod badebroen og en ny sti fra Hjorbuskvej til strandstien vil blive etableret.


Orientering fra bestyrelsen vedr. strandengen 22. oktober 2017

Arbejdet med genopretning af strandengen kører efter planen. Det betyder, at vi har fået pengene fra Naturfonden, og at vi har kontaktet HedeDanmark for at få dem til at rydde strandengen her i vinter.

I den forbindelse har vi været rundt på strandengen og markere, hvilke træer, der skal blive stående efter rydningen. De ”overlevende” træer er markeret med rødt/hvidt bånd, så hvis I undrer jer over, hvorfor nogle træer er markerede, er det forklaringen.

Vi er klar over, at det efter rydningen kan se noget voldsomt ud, men det skal nok blive smukt og dejligt igen.

Med venlig hilsen

John Nørskov, formand for bestyrelsen

__________________________________________________________________________________________________________


Orientering om planer for strandengen

Lidt historie:

Gennem mange år har der været talt om, at strandengen var ved at ”springe i skov”, og at vi skulle gøre noget for at bevare strandengen, som den oprindeligt så ud. Derfor blev der i 2015 nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skulle komme med forslag til en plejeplan for området.

Arbejdsgruppen kontaktede derfor Skive Kommune og kom i kontakt med en biolog, der var begejstret for vores smukke natur, og som gjorde os opmærksom på, at der var mulighed for støtte til vedligeholdelsen af strandengen gennem Den Danske Naturfond.

Vi undersøgte derfor, om vores ønsker for strandengen kunne støttes af fonden, og det kunne de.

Hvilke planer er der?

Vores udgangspunkt var en plan for at få ryddet de træer og buske, der spreder sig så meget, at den oprindelige strandeng forsvinder – altså en plan for rydning af uønsket vækst i området. Vi kontaktede derfor et par firmaer med speciale i naturrydning og genopretning bl.a. Hededanmark. Det resulterede i tilbud på rydning af det store område nedenfor skrænten ud mod fjorden. I den forbindelse var vi i kontakt med Skive Kommune for at sikre os, at vi kunne få tilladelse af dem til planerne. Umiddelbart kunne vore planer godkendes.

Et andet udgangspunkt, vi havde, var vedligeholdelsen efter rydningen, da vi var klar over, at hvis vi ikke havde en plan for vedligeholdelsen efter rydningen, ville det hele jo bare vokse op igen, og vi var lige vidt. Derfor lagde vi planer om indhegning og afgræsning med kvæg i den vestlige ende af området dvs. fra stien, der går ned til badebroen og vestpå til Hjorbuskvej. Dog således at stien til stranden ikke bliver en del af indhegningen. Vi vil forsøge at finde en kvægavler, der er interesseret i at få græsning til sine kreaturer. Det vil således være hans ansvar at føre tilsyn med dyrene og være foreningen uvedkommende.

Dette område indeholder altså meget spændende natur, der ikke kan ses nu, da træer og buske fuldstændigt har overtaget det hele. Her er lyngbakker, overdrev, små søer og sumpområder/eng.

Den østlige ende af strandengen vil efter planen blive ryddet for uønsket vækst, og vedligeholdelsen heraf vil vi selv skulle stå for efterfølgende. Der vil således ikke komme til at gå kreaturer på hverken stierne og i hele den del af strandengen.

Økonomi:

Den Danske Naturfond har valgt at støtte vore planer med rydning og indhegning af en del af området med 290.000,-. Det er vi meget stolte og glade for, men har betinget os, at generalforsamlingen skulle godkende planerne først.

For grundejerforeningen betyder det, at vi selv skal klare vedligeholdelsen af den østlige ende af strandengen, hvilket vil betyde en skønnet udgift på ca. 10.000,- om året fremover. Det beløb kan godt indeholdes i vores nuværende budget og vil ikke betyde kontingentstigning.


Projektkort

Forstør kortet ved at klikke på det---------------------------------------------o--------------------------------------------

Yderligere information såsom ansøgning til Naturfonden
og betingelser for bevillingen kan ses her

Side med spørgsmål og svar - klik her

---------------------------------------------o--------------------------------------------


Strandengen 197? og 2011

Forstør billederne ved at klikke på dem

Sådan så strandengen ud få år efter 1974

Og sådan så den ud sommeren 2011